מערכת תזמון – רצועת טיימינג

Timing

המחשה – מערכת טיימינג ברכב מודרני.

A גלגלת מתיחה
B מותח הידראולי
C גלגלת
D משאבת מים
E גל זיזים

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.