מערכת תזמון – רצועת טיימינג

המחשה – נזק לחלקי מנוע

המחשה – נזק לחלקי מנוע עקב קריעת רצועת טיימינג

חלקי מנוע שנשברו לחלוטין עקב קריעת חגורת התזמון במהלך נסיעה.

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.